Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

(Geldig vanaf september 2023)

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Evenement: het door of vanwege Stichting De Ruigste Run van de Veenkoloniën georganiseerde sportevenement: De Ruigste Run.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich al dan niet door een Deelnemend Bedrijf op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 • Bezoeker: de natuurlijke persoon die op een door de Organisator toegelaten wijze een Evenement bezoekt, niet zijnde een Deelnemer.
 • Deelnemend Bedrijf: een bedrijf of instelling dat of die op een door de Organisator toegelaten wijze een of meerdere Deelnemers heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen een Deelnemer, Bezoeker en/of Deelnemend Bedrijf en de Organisator strekkend tot deelname of bezoek van de Deelnemer en/of Bezoeker aan het Evenement.
 • Organisator: de rechtspersoon (in dit geval Stichting De Ruigste Run van de Veenkoloniën) waarmee de Deelnemer, een Deelnemend Bedrijf en/of een Bezoeker een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden (onder welke benaming dan ook) van Deelnemer, Deelnemend Bedrijf en/of Bezoeker wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 2: DEELNAME

2.1. Een Deelnemer dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 14 jaar te hebben bereikt, tenzij anders bepaald door de Organisator. Een deelnemer die de leeftijd van 6 jaar heeft bereikt, maar nog niet de leeftijd van 14 jaar, kan zich inschrijven voor de ouder-kindloop wanneer zijn/haar ouder of wettelijk vertegenwoordiger met de inschrijving en deelname akkoord gaat. De ouder-kindloop is onder begeleiding van een volwassene.

2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld voor het Evenement volledig is voldaan volgens de betalingsmogelijkheden die door de Organisator worden aangeboden en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk wanneer de Deelnemer/Deelnemend Bedrijf zijn/haar deelname annuleert.

2.4. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (zoals bijvoorbeeld overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen, te wijzigen (zoals onder meer maar niet uitsluitend het wijzigen of inkorten van het parcours en/of de starttijden) of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie.

2.5. De Organisator van het Evenement kan de starttijd, datum en/of locatie van het Evenement wijzigen.

2.6. Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten gaan, stil te leggen, te wijzigen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, ontstaat voor Organisator geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer en/of Bezoeker gemaakte kosten in relatie tot het Evenement, van welke aard ook.

2.7. Deelnemende Bedrijven kunnen zijn:

 • rechtspersonen die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de dag van het Evenement onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel in Nederland;
 • ondernemingen, geen rechtspersoon zijnde, die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de dag van het Evenement onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel in Nederland;
 • publiekrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek.

2.8. De Organisator kan besluiten om in individuele gevallen bedrijven of instellingen, die niet aan in artikel 2.7 van deze algemene voorwaarden genoemde eisen en/of andere zwaarwegende eisen (waaronder betalingsachterstanden) voldoen, te weigeren tot deelname toe te laten.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Deelname en/of bezoek aan het Evenement geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en van welke aard ook, die de Deelnemer, het Deelnemend Bedrijf en/of Bezoeker mocht lijden als gevolg van de deelname en/of het bezoek aan het Evenement.

Tevens is de Organisator niet aansprakelijk en aanvaardt Organisator geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen/zaken en/of schade anderszins van Deelnemer, Deelnemend Bedrijf en/of Bezoeker en/of (andere) derden, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden als gevolg van deelname aan het Evenement.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel 3 aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer, het Deelnemend Bedrijf en/of Bezoeker aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade in het voorkomende geval uitkeert.

3.3. De Deelnemer en/of het Deelnemend Bedrijf dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of partner, familie en/of vrienden en/of (een) nabestaande(n) mochten lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door of ontstaan tijdens zijn deelname aan het Evenement. Op eerste verzoek van Organisator verstrekt Deelnemer en/of het Deelnemend Bedrijf een kopie van de relevante polis aan Organisator.

3.4. De Deelnemer verklaart door de inschrijving zich bekend en/of het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat de Deelnemer bekend is met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat Deelnemer aan deze eis voldoet en zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

3.5. De Deelnemer, het Deelnemend Bedrijf en/of de Bezoeker vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die hij/zij zelf lijdt en/of die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer, Deelnemend Bedrijf en/of Bezoeker toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname en/of bezoek aan) het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. De Deelnemer, het Deelnemend Bedrijf en/of de Bezoeker dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. Op eerste verzoek van Organisator verstrekt Deelnemer, Deelnemend Bedrijf en/of Bezoeker een kopie van de relevante polis aan Organisator.

ARTIKEL 4: GEBRUIK BEELD- EN GELUIDSMATERIAAL / PORTRET- EN IMAGE

4.1. Deelnemer, Deelnemend Bedrijf en/of Bezoeker verleent bij voorbaat onherroepelijke toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeld-/ en/of geluidsmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer, het Deelnemend Bedrijf en/of de Bezoeker zichtbaar en/of hoorbaar is, zoals nader uiteengezet in lid 2 van dit artikel. Hieronder valt ook het (her)gebruik van deze beelden en/of opnamen in (reclame) uitingen van of vanwege Organisator en/of derden. Het in dit artikel bedoelde gebruik vindt om niet plaats.

4.2. Organisator is gerechtigd om gedurende een Evenement geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement te (doen) maken, met inbegrip van Deelnemers, Deelnemend Bedrijf en/of Bezoekers. De Deelnemer, het Deelnemend Bedrijf en/of Bezoeker die deelneemt aan een Evenement en/of een Evenement bezoekt:

 • stemt uitdrukkelijk in met opname en/of (her)gebruik – door Organisator en/of partijen die hiervoor toestemming van Organisator hebben verkregen – van naam, stem, portret en /of afbeelding en persona van Deelnemer en/of Bezoeker door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio- en/of beeldopnamen, (her)uitzending of andere vormen van openbaarmaking, verveelvoudiging en/of distributie, op welke wijze en via welke media of technologieën dan ook, nu en/of in de toekomst bekend, voor eigen en/of commercieel gebruik;
 • geeft uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet;
 • stelt noch Organisator noch partijen die met toestemming van Organisator gebruik maken van voornoemd beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal;
 • doet jegens Organisator en haar licentienemers uitdrukkelijk afstand van zijn/haar portret- en imagerecht en personarecht voor zover het gaat om audio- en/of beeldopnamen in en rond de evenementenlocatie waarbij Deelnemer en/of Bezoeker persoonlijk herkenbaar is; en
 • erkent dat tevens een videobewakingssysteem operationeel is en gaat ermee akkoord dat door of namens Organisator in het kader van openbare orde en veiligheid audio- en/of beeldopnamen van de Bezoeker en/of Deelnemer gemaakt kunnen worden.

4.3. Deelnemer, het Deelnemend Bedrijf en/of Bezoeker erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege een Deelnemer, het Deelnemend Bedrijf en/of de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan Organisator; de Deelnemer, het Deelnemend Bedrijf en/of de Bezoeker zal op eerste verzoek van Organisator, om niet, de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; Organisator is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de Deelnemer, het Deelnemend Bedrijf en/of de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.

ARTIKEL 5: CONSUMPTIEBONNEN

Met consumptiebonnen kan door Deelnemer alleen tijdens het Evenement worden betaald bij de catering conform de prijslijst. Na het Evenement is het inwisselen van consumptiebonnen niet meer mogelijk. De consumptiebonnen zijn niet geldig op andere Evenementen. Organisator is niet gehouden tot restitutie.

ARTIKEL 6: PERSOONSGEGEVENS

De door een Deelnemer en/of Deelnemend Bedrijf verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan en/of inschrijving voor een Evenement verleent een Deelnemer en/of Deelnemend Bedrijf toestemming aan de Organisator tot verwerking en gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en/of het Deelnemend Bedrijf en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer en/of het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder de openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn naam, beeld en wedstrijdresultaten ten behoeve van foto- en tijdregistratie. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn naam en wedstrijdresultaten alsmede het gebruik van de beelden en opnamen als hiervoor bedoeld bij artikel 4, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden door middel van publicatie in promotionele foto

albums of op de website van het Evenement of in publicaties van derden. Deelnemer en/of Deelnemend Bedrijf heeft te allen tijde recht op inzage, correctie en verwijdering van zijn persoonsgegevens, zoals vermeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

ARTIKEL 7: SLOTBEPALINGEN
Op deze algemene voorwaarden en alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband houdende met de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Organisator is gevestigd.

Mis Dit Avontuur Niet!

Verzeker je plek, Jouw uitdaging wacht!

Tickets